phone +90 212 531 62 76
phone

E-İRSALİYE

E-İRSALİYE NEDİR ?

Mal hareketlerinin elektronik ortamda düzenli bir şekilde izlenebilmesi amacıyla; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 230 uncu maddesinin beşinci bendine göre hali hazırda kağıt ortamda düzenlenmekte olan “sevk irsaliyesi” belgesinin, elektronik belge olarak elektronik ortamda düzenlenmesi, alıcısına elektronik ortamda iletilmesi ve elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine ilişkin yapılan düzenlemedir.

E-İRSALİYENİN AVANTAJLARI NELERDİR ?

• E-Fatura çözümündeki gibi yine basım, arşivleme vb. maliyetlerden tasarruf sağlanır.

• İşlemlerin elektronik ortamda gerçekleşmesi sebebiyle çevreci biri üründür.

• İrsaliye bilgilerine kolay ve hızlı bir şekilde erişim imkanı sağlanır.

• E-Fatura verilerinizle birlikte aynı ortamlarda güvenli bir şekilde saklama imkanına sahip olursunuz.

E-İRSALİYE UYGULAMASINDAN YARARLANMA YÖNTEMLERİ NELERDİR ?

Makbuzun tarihi,

• Kendi bilgi işlem sistemlerinin Başkanlık sistemlerine entegrasyonu yoluyla,

• e-İrsaliye Uygulamasına ait temel fonksiyonların internet üzerinden genel kullanımını sağlamak amacı ile Başkanlık tarafından oluşturulan ve www.efatura.gov.tr internet adresinde hizmete sunulan GİB Portalı aracılığıyla,

• Başkanlıktan izin almış özel entegratörlerin bilgi işlem sistemleri aracılığıyla,

olmak üzere üç yöntemden herhangi birini seçerek yararlanabileceklerdir.

E-İRSALİYE UYGULAMASININ BAŞLAMA TARİHİ VE E-İRSALİYE GEÇİŞ ZORUNLULUĞU NE ZAMANDIR ?

• 397 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında getirilen e-Fatura Uygulamasından yararlanma iznine sahip olan,

• Bu Tebliğde açıklanan usul ve esaslara uygun olarak, e-İrsaliye düzenleyebilme ve iletebilme konusunda gerekli hazırlıklarını tamamlamış olan ve

• Bu maddenin (2) numaralı fıkrasında belirtilen şekilde e-İrsaliye Uygulamasına dahil olmak için gerekli başvuruyu yapan,

mükellefler 01/01/2018 tarihinden itibaren faydalanabilirler.

Ayrıca; 01/07/2018 tarihinden itibaren, e-Fatura uygulamasına kayıtlı kullanıcıların e-İrsaliye Uygulamasına dahil olması ve sevk irsaliyesi belgelerini bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre e-İrsaliye olarak düzenlemeleri zorunludur.
Belirtilen tarihten sonra 433 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin 15 inci maddesinde belirtilen uygulamadan (e-Faturanın kağıt çıktısının irsaliye yerine geçer belge olarak kabul edilmesi uygulaması) yararlanılması mümkün bulunmamaktadır. Söz konusu uygulamaya süresi içinde başvurmayan, e-Fatura uygulamasına kayıtlı kullanıcıların GİB Portal hesapları 01/07/2018 tarihi itibariyle Başkanlık tarafından otomatik olarak açılacaktır.

ELEKTRONİK İRSALİYEDE BULUNMASI GEREKEN BİLGİLER NELERDİR ?

e-İrsaliye belgesinde aşağıda yer alan bilgilerin bulunması zorunludur.

• e-İrsaliyesinin düzenlenme tarihi ve belge numarası,

• e-İrsaliyeyi düzenleyenin adı, ticaret ünvanı, adresi, vergi dairesi ve hesap numarası,

• Müşterinin adı, ticaret ünvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap numarası,

• Taşınan malın nevi, miktarı,

• Fiili sevk tarihi ve saat ve dakika olarak zamanı.

Başkanlık, ihtiyaç duyulması halinde söz konusu bilgilere ilave bilgilerin de e-İrsaliye belgesinde bulunmasını mükelleflere gerekli duyuruları www.efatura.gov.tr internet adresinde yaparak isteyebilir. Mükellefler e-İrsaliye üzerindeki zorunlu bilgilere ilave olarak ihtiyaçları doğrultusunda farklı bilgilere de yer verebileceklerdir.
Responsive image